2. De sleutelmomenten uit onze geschiedenis, samengebracht in de Canon van Vlaanderen, krijgen een centrale plaats in ons onderwijs.

Door Paul Cordy op 19 april 2019

2000 jaar geschiedenis hebben Vlaanderen gemaakt tot wat het vandaag is: een welvarende, democratische, open en zorgzame samenleving. Vlaanderen heeft een verleden om trots op te zijn. Het is geen verleden van bloedige en agressieve expansie, geen verleden van onderdrukking van anderen en van veroveringen ten koste van anderen. Het is wel een wereld waar de middeleeuwse stedelijke democratie openbloeide, een verleden dat schitterende kunst voortbracht, waar de boekdrukkunst nieuwe ideeën doorheen de wereld verspreidde. Evengoed is het een verleden van cultureel verval waar een handvol intellectuelen uit liefde voor de moedertaal een emancipatorische Vlaamse Beweging opzette die op volstrekt democratische wijze zorgde voor het ontstaan van een Vlaamse natie – een uniek gegeven in de geschiedenis. En evengoed een verleden waar een vasthoudende brede sociale beweging zonder veel bloedvergieten ervoor zorgde dat alle Vlamingen in de groeiende welvaart konden delen.

Onze wortels koesteren

Onze cultuur wortelt in de klassieke traditie, het christendom, de uit de middeleeuwen gegroeide burgerlijke cultuur, het humanisme en de Verlichting. Die wortels dienen we te koesteren. Ze doen ons inzien en begrijpen waar we als Vlaming vandaan komen en wat ons maakt tot wie we vandaag zijn. Kortom: ze vormen het fundament van onze identiteit. We moeten erover waken dat die band met het verleden niet wordt doorgeknipt en dat jongeren via het onderwijs voldoende kennis opdoen over het verleden van hun eigen land. We moeten die kennis ook overdragen aan nieuwkomers, omdat net die kennis een van de sleutels tot hun succesvolle inburgering kan zijn.

Een natie vorm je enkel rond een gemeenschappelijk project

In Nederland werd enkele jaren geleden de Canon van Nederland geschreven, een verzameling van historische sleutelmomenten die inzicht biedt in het ontstaan van het hedendaagse Nederland. Het vaststellen van die sleutelmomenten gebeurde via een breed maatschappelijk debat. Alleen dat al had de verdienste dat vele Nederlanders zich verdiepten in de eigen geschiedenis. De hele oefening leidde uiteindelijk tot een houvast voor het geschiedenisonderwijs, een reeks publicaties, documentaires en historische films en een museum in Arnhem dat de geschiedenis van Nederland belicht. Een dergelijke canon moeten we ook voor Vlaanderen opstellen. Ook wij kunnen vijftig ankerpunten uit onze cultuur en geschiedenis samenbrengen die zowel de oude als de nieuwe Vlaming duidelijk maken wie we zijn en waar we vandaan komen. Een natie vorm je enkel rond een gemeenschappelijk project. Een breed gedragen gemeenschappelijke visie op de geschiedenis maakt daar een essentieel deel van uit.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is