Begrotingsbesprekingen 2017

Door Paul Cordy op 22 december 2016, over deze onderwerpen: Onderwijs
Paul Cordy

Tijdens de begrotingsbesprekingen kwam ik in de plenaire vergadering tussen voor wat betreft het beleidsdomein onderwijs. Ik bracht volgende topics onder de aandacht van de minister en van mijn collega's.

 

Mijnheer de Voorzitter,

Collega’s,

Momenteel behaalt in het hoger onderwijs amper 30% van de studenten een bachelorsdiploma binnen een modeltraject van drie jaar. 8 jaar geleden was dat nog 40%. De verlenging van de studieduur en de daling van de studie-efficiëntie is een nefast gevolg van de flexibilisering. Voor veel studenten betekent dit dat ze veel later dan gepland of helemaal niet het beoogde bachelorsdiploma behalen, de ouders en de maatschappij betalen rechtstreeks de hogere studiekost die hierdoor wordt veroorzaakt, en in de opleidingen zelf komt daardoor de logische samenhang van opleidingsonderdelen onder druk te staan. Het onderwijsdecreet 25 gaf de onderwijsinstellingen meer armslag om de studievoortgang beter te bewaken, maar we zien nu dat dit dreigt te leiden tot een plejade aan systemen, wat in het ergste geval tot studieshopping zal leiden. Voor de N-VA moeten de inspanningen om de studieduur niet uit de hand te laten lopen beter op elkaar worden afgestemd. We hebben een algemene maatregel nodig om deze nefaste gevolgen van de flexibilisering in te dijken.

De N-VA is zeer tevreden met de extra middelen – zeshonderdduizend euro  - die deze regering voorziet om in het academiejaar 2018-2019 de studentenmobiliteit te ondersteunen. Het totaalbudget voor internationalisering komt daarmee op 4,4 miljoen. Een studieperiode in het buitenland is en blijft voor studenten met voorsprong de beste manier – nog meer dan anderstalige opleidingen in eigen land - om zich op een internationale loopbaan voor te bereiden.

Ik wil hier ook nog het belang van levenslang leren benadrukken. De tijd dat de initiële opleiding jongeren wapende voor een ganse carrière ligt al lang achter ons. Om competitief te blijven moeten we blijven investeren in permanente opleiding van zoveel mogelijk Vlamingen. Vanuit de N-VA kijken we dan ook vol verwachting uit naar het plan van aanpak dat u, mevrouw de minister, samen met minister Muyters zal uitwerken voor de transitie ‘levenslang leren en de dynamische levensloopbaan’.

En tot slot, mevrouw de minister wil ik hier kort nog pleiten voor het verder op punt stellen van het Vlaams academisch bestand voor de sociale en humane wetenschappen. Dit bestand is een onmisbaar instrument om tot een betere valorisatie te komen van wetenschappelijke publicaties in het Nederlands. En die zijn op hun beurt noodzakelijk om de toekomst voor het Nederlands als wetenschapstaal te verzekeren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is